Odpoveď primátora na interpeláciu

K Vašej interpelácii zo dňa 26. 10. 2006, ktorej predmetom je prešetrenie prevodu vlastníckych práv k pozemkom v katastrálnom území Devín, parc. č. 958/2 a 958/10 uvádzam nasledovné.

Pozemok v katastrálnom území Devín parc. č. 958/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1996 m2 vznikol z pôvodnej PK parc. č. 2352/3 zapísanej v pozemkovoknižnej vložke č. 2, kde je ako vlastník vedený „Spolok želiarov v Devíne“. Družstvo podielnikov Devín, ako právny nástupca pôvodného vlastníka uvedeného v PK vložke č. 2, predalo pozemok parc. č. 958/2 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1996 m2 kupujúcemu Jozefovi Paczeltovi. Návrh na vklad vlastníckeho práva v zmysle tejto kúpnej zmluvy bol povolený správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu dňa 19. 1. 2005, pod číslom V-213/05 a nový vlastník je evidovaný na liste vlastníctva č. 2706.

Pozemok v katastrálnom území Devín parc. č. 958/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6252 m2 rovnako vznikol z pôvodnej PK parc. č. 2352/3 zapísanej v pozemkovoknižnej vložke č. 2, kde je ako vlastník vedený „Spolok želiarov v Devíne“. Družstvo podielnikov Devín, ako právny nástupca pôvodného vlastníka uvedeného v PK vložke č. 2, predalo pozemok parc. č. 958/10 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 6252 m2 fyzickej osobe. Návrh na vklad vlastníckeho práva v zmysle tejto kúpnej zmluvy bol povolený správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu dňa 12. 1. 2005, pod číslom V-214/05. Nový vlastník predmetný pozemok predal spoločnosti Pressburg Faktoring, vklad vlastníckeho práva bol povolený dňa 31. 1. 2005, pod číslom V-6746/05, názov spoločnosti bol medzičasom zmenený na ROXY Invest, s.r.o. a nový vlastník je evidovaný na liste vlastníctva č. 2171.

Hlavné mesto SR Bratislava nie je vlastníkom predmetných nehnuteľností a oddelenie správy nehnuteľností magistrátu hlavného mesta SR nemá vo svojom archíve listiny preukazujúce prevod vlastníckeho práva k pozemku PK parc. č. 2352/6 na hlavné mesto SR Bratislavu.

Podľa stanoviska oddelenia prevádzky dopravy, referátu cestného správneho orgánu magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy pozemná komunikácia – odbočenie z Kremeľskej ulice smerom k hradu Devín (obratisko, parkovisko) je nepomenovaná komunikácia nezaradená do siete miestnych komunikácií.

Andrej Ďurkovský

Znenie interpelácie poslanc Juraja Šterbatého sme prinieslo v minulom čísle
-->