Interpelácia poslanca MsZ hl.m. SR Bratislavy Ing. Juraja Šterbatého

Vážený pán primátor,

moja interpelácia bude na Vás, ako primátora hl. m. SR Bratislavy.

Chcem sa Vás opýtať, prečo Magistrát hl. m. SR Bratislavy si pri prevode vlastníckych práv k pozemkom p. č. 958/2 a 958/10 v kat. území Devín, t.j. pozemkom pod Devínskym hradom neuplatnil svoje vlastnícke práva k majetku, ktorý tam za finančné prostriedky daňových poplatníkov vybudoval.

Ide o stavby cestného telesa, ako aj parkoviska. Podľa mojich informácií tak učinila len Bratislavská vodárenská spoločnosť na svoje stavby umiestnené na spomenutých parcelných číslach.

Nie som právnik, ale myslím si, že týmto krokom magistrátu nie je nový vlastník pozemkov viazaný žiadnym vecným bremenom a výsledkom môže byť, že naša národná kultúrna pamiatka je de iure bez prístupu. Alebo len so súhlasom vlastníka pozemku.

Obraciam sa na Vás, pán primátor, s touto interpeláciou s cieľom, aby ste danú skutočnosť dali prešetriť, čo bolo aj predmetom nášho predchádzajúceho rozhovoru.


Pozn. redakcie: Pre vysvetlenie čitateľom - ide o pozemok parkoviska pod hradom (parc.č. 958/10), ako aj komunikácie od cintorína na parkovisko (parc.č. 958/2). Podľa výpisu z katastra nehnuteľností je vlastníkom komunikácie Jozef Paczelt, ktorý ju nadobudol kúpou dňa 19.1.2005. Vlastníkom parkoviska je ROXY Invest s.r.o., pozemok kúpili v marci 2005.


Odpoveď primátora Andreja Ďurkovského na túto interpeláciu

Previous page: Otázky a odpovede
Next page: Aktuálny ročník

-->