Otázky a odpovede

Na prvú otázku nášho čitateľa odpovedá Ing. Achim Fridrik

Podnikám a živnosť mám prihlásenú v rodinnom dome, kde aj bývam. Akú časť nákladov na prevádzku tohto domu (energie, smeti, domová daň, telefón) si môžem zahrnúť do nákladov živnosti a akým spôsobom treba pri tom postupovať?

V takomto prípade je potrebné (najlepšie písomne) zadefinovať, koľko m2 z domu sa využíva na podnikateľské účely (v prípade daňovej kontroly je potrebné túto plochu vedieť aj obhájiť ako podnikateľský priestor) a do nákladov na živnosť si zahŕňať len pomernú časť z celkových nákladov na prevádzku domu. Pri nákladoch na telefón – pokiaľ tento nie je prihlásený priamo na živnostníka – je možné pri preukazovaní oprávnenosti nákladov postupovať viacerými spôsobmi. Najpresnejší, ale zároveň aj najpracnejší je postup podrobná evidencia „služobných“ hovorov na základe výpisu, ktorý si možno vyžiadať od operátora. Jednoduchší a daňovými úradmi zväčša akceptovaný je postup, pri ktorom na základe uchovaných faktúr za telefón z obdobia, kedy ste ešte nepodnikali preukážete priemernú výšku účtov pred začatím podnikania a z faktúr za telefón z obdobia počas podnikania budete túto čiastku odpočítavať. Do nákladov nemožno zahrnovať paušálne poplatky – tieto musíte platiť či už podnikáte alebo nie. Uvedené postupy zahrnovania týchto nákladov do výdavkov na živnosť je však najlepšie dať si „odobriť“ na miestne príslušnom daňovom úrade, nakoľko výklad zákona je, žiaľ, pomaly na každom daňovom úrade odlišný.

-->